Program nabízíme pro:

 • organizace sociálních služeb (pobytové, ambulantní)
 • speciální vzdělávací instituce
 • další organizace se sociálním a zdravotním zaměřením 

Program je určený pro děti s těmito typy postižení a znevýhodnění:

 • mentální postižení
 • tělesné postižení
 • kombinované postižení
 • zrakové postižení
 • poruchy autistického spektra
 • poruchy učení a pozornosti
 • vady řeči
 • ohrožené děti

Cíl a náplň programu:

Cíl a náplň programu se odvíjí od možností konkrétní skupiny dětí. Během programu využíváme metodu tanečně pohybové terapie, která má široké možnosti uplatnění podle typu a míry postižení dětí. Při terapeutickém užívání pohybu a tance pohlížíme na tanec jako na pohyb těla, který je odrazem vnitřního prožívání. Tanečně pohybová terapeutka využívá pohyb a tanec jako neverbální komunikační prostředek, díky kterému může navázat kontakt i s dětmi, které mají omezené možnosti slovní komunikace nebo které mají potíže při navazování sociálních kontaktů. Pohyb je dále využíván jako nástroj pro tělesné i duševní uvolnění a vnímání těla a podporuje tak schopnost seberegulace a soustředění. Během programu podporujeme přirozený a spontánní pohyb dětí a vytváříme jim bezpečný prostor pro sebevyjádření pohybem. Estetická a výkonnostní složka pohybu ustupuje v tanečně pohybové terapii do pozadí, program je tedy vhodný i pro děti se sníženou mobilitou a pro děti s potížemi v oblasti koordinace. Program umožňuje dětem s jakýmkoliv typem handicapu, aby mohli zažívat radost z pohybu a pocit úspěchu – navzdory omezením, která vyplývají z jejich zdravotního stavu či životní situace. 

Jak program probíhá?

Struktura programu je flexibilní a její přesná podoba se odvíjí od možností a dynamiky konkrétní skupiny. Program obsahuje tyto části:

 1. Přivítání a warm-up: Smyslem této části je navodit atmosféru, ve které se děti budou cítit dobře a umožnit jim přeladění, zaměření pozornosti na svoje tělo a přítomný okamžik, podpořit tělesné i emocionální uvolnění a rozehřát tělo pomocí jednoduchých pohybových aktivit.
 2. Hlavní část: V této části se věnujeme jednoduchým pohybovým hrám, cvičením, písničkám s pohybem a taneční improvizaci s pomůckami (šátky, míčky, hudební nástroje apod.), které slouží jako motivace pro pohyb a jako prostředek interakce s ostatními. Podle možností dané skupiny může hlavní část obsahovat i práci ve dvojicích.
 3. Zklidnění a rozloučení: Dostatek času věnujeme doznívání a ukončování prožité pohybové zkušenosti. Zklidnění může mít různou formu – strukturovaný pohyb, zpomalování pohybu, opakování oblíbených pohybů nebo relaxace.

Program je pro skupinu 4-12 dětí, délka programu je 35 – 50 min. Je vhodný pro děti, které jsou schopny být v kolektivu dalších dětí – buď samostatně nebo s asistencí dospělé osoby.

Na programu je nutná přítomnost alespoň jednoho pracovníka dané organizace. Vítáme aktivní či pasivní přítomnost dalších zaměstnanců.


Cena programu: 2000 Kč

Lektorka: Mgr. Jitka Mozorová: sociální pracovnice, certifikovaná DanceAbility lektorka a tanečně pohybová terapeutka. Vedoucí spolku Proty boty, která se tanci s lidmi s handicapem aktivně věnuje od roku 2010.

Máte zájem o uskutečnění programu ve Vaší organizaci? Chcete se dozvědět více podrobností? Kontaktujte naši lektorku.

Mgr. Jitka Mozorová

telefon: 739 472 387

email: jitka.mozorova@protyboty.cz