Program nabízíme pro:

 • organizace sociálních služeb (pobytové, ambulantní)
 • vzdělávací instituce – střední a vysoké školy
 • další organizace se sociálním a zdravotním zaměřením 

Program je určený pro klienty/studenty s těmito typy postižení a znevýhodnění:

 • mentální postižení
 • tělesné postižení
 • kombinované postižení
 • zrakové postižení
 • poruchy autistického spektra
 • poruchy učení a pozornosti
 • duševní onemocnění

Jaký je cíl programu:

Cílem programu je umožnit lidem s handicapem rozvíjet svůj potenciál a podpořit je v uvolnění a sebevyjádření prostřednictvím kreativní pohybové činnosti. Účastníci programu mohou nacházet svoji jedinečnost, objevovat nové možnosti těla a kontaktu s druhými.


“Program má pozitivní efekt na celkové zdraví, emocionální pohodu, rozvoj sociálních vztahů, posilování sebedůvěry a sebepřijetí.”


Během programu využíváme jako nástroje aktivizace přirozený pohyb, práci s představivostí, rytmus, hudbu a pohyb s psychomotorickými pomůckami. Vytváříme bezpečné prostředí pro fyzické a duševní uvolnění, vnímání těla, sebevyjádření pohybem a prožitek z tance. Respektujeme individuální možnosti jednotlivců a přizpůsobujeme jim náplň programu i tempo aktivit. Pohyb a tanec používáme také jako prostředek komunikace, mohou se tedy zapojit i klienti s omezenými možnostmi verbální komunikace a klienti se sníženou mobilitou

Program má svou ustálenou strukturu, ale jeho konkrétní podoba se odvíjí od možností účastníků. Jeho součástí je obvykle rozehřátí, zkoumání konkrétního pohybového tématu, jeho rozvíjení formou tvořivé tanečně-pohybové improvizace a závěrečné zklidnění, jehož součástí může být i slovní reflexe. Pohybová témata jsou zaměřená na vnímání těla, objevování jeho možností, na kvalitu a dynamiku pohybu, pohyb v prostoru. Zkoumání a rozvíjení tématu probíhá formou jednoduchých cvičení, improvizovaného pohybu, interakce ve dvojicích nebo skupině.  


Během programu klienti/studenti rozvíjí: 

 • vnímavost a citlivost ke svému tělu, přijetí jeho možností
 • regulaci svalového napětí v těle
 • pohybovou koordinaci a rovnováhu (používání centra těla a jeho jednotlivých částí, přenášení váhy), koordinaci ruka – oko, jemnou motoriku
 • obratnost a sílu
 • cítění rytmu, propojení pohybu s hudbou a rytmem
 • spolupráci, následování a vedení ve dvojici
 • empatii a neverbální komunikaci
 • sebevyjádření pohybem, představivost a tvořivost
 • soustředění, paměť, prostorovou orientaci a kognitivní dovednosti
 • sebedůvěru a sebepřijetí

Program je pro skupinu 4-12 klientů, kterým se věnují 2 zkušené lektorky. Délka programu je 45 – 60 min (podle míry postižení klientů). Je vhodný pro klienty, kteří jsou schopni účastnit se skupinové aktivity.

Program poskytujeme v organizacích sociálních služeb a vzdělávacích institucích  ZDARMA pro 1 skupinu klientů/studentů. 

Na programu je nutná přítomnost alespoň jednoho pracovníka dané organizace. Vítáme aktivní či pasivní přítomnost dalších zaměstnanců.

Součástí projektu je seznámení pracovníků s metodou tanečně pohybové terapie, reflexe programu a jeho následná evaluace pomocí dotazníku. 

Pro bližší informace o programu nebo přímo pro objednání programu prosím volejte v pondělí nebo ve čtvrtek v čase 10h – 12h, nebo napište sms či email a ozveme se Vám co nejdříve zpátky.


Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Mozorová

telefon: 739 472 387

email: tanec@protyboty.cz