Tancehraní jako součást předškolního vzdělávání

Načerpejte v Tancehraní inspiraci pro vzdělávací aktivity dětí předškolního věku. Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti. 

Program Tancehraní v současné době probíhá jako program pro dvojici rodič – dítě. Všechny činnosti je možné si přizpůsobit vlastním vzdělávacím potřebám a použít je alternativním způsobem např. jako aktivity pro dvojice dětí nebo jako činnosti pro jednotlivce.  

Při tvorbě metodiky Tancehraní vycházíme z toho, že pohyb a hra jsou pro děti základní prostředek k učení, poznávání sebe a okolního světa. V Tancehraní používáme tanec a hru jako prostředky k rozvoji a vzdělávání dětí. Když mluvíme o tanci, máme tím na mysli přirozený a autentický pohyb, který pomáháme dětem rozvíjet a kultivovat do jednoduché taneční formy, hry nebo improvizace. Z přirozeného pohybu tak vzniká pohyb taneční, kreativní a výrazový. 

Jaké dovednosti u dětí taneční pohyb rozvíjí? 

  • motorické: lokomoční pohyby (pohyb těla jako celku, používání těžiště těla), pohyby na místě (pohyby částí těla, používání těžiště těla), jemná motorika (prstové hry, dotek), obratnost, síla (používání tlaku a protitlaku), rozsah (protahovací cvičení) a koordinace pohybu (propojení pohybu s rytmem a hudbou) 
  • kognitivní: smyslové vnímání (sluch – reagování na zvuky/hudbu, zrak – orientace v prostoru, kinestetické vnímání – vnímání polohy těla, hmat – používání doteku různé intenzity), pozornost, fantazie, tzv. předmatematické dovednosti – orientace v prostoru a čase, rozvoj prostorové paměti a představivosti, získávání představ o tvaru, množství, velikosti a vzdálenosti
  • sociálně-emoční: sebeuvědomění (vnímání těla a jeho jednotlivých částí, váha těla, dotek s druhým), seberegulace (napětí a uvolnění, aktivita/pohyb a odpočinek/relaxace), vyjádření emocí, spolupráce, empatie, neverbální komunikace, schopnost naslouchat
  • tvůrčí a estetické – estetické cítění, cítění hudby a rytmu, rozvoj kreativity

Jak můžete taneční pohyb využít při naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání?

V PRV PV jsou taneční činnosti zakotveny v oblastech: 

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a společnost
  • Dítě a ten druhý

V oblasti Dítě a jeho tělo dochází prostřednictvím tanečních činností k naplňování těchto vzdělávacích cílů: 

Uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností hrubé a jemné motoriky, koordinace a rozsah pohybu, koordinace ruky a oka, ovládání pohybového aparátu, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, osvojení si poznatků o těle a vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

V oblasti Dítě a jeho psychika dochází prostřednictvím tanečních činností k naplňování těchto vzdělávacích cílů: 

Kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, a to i záměrné, rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti. 

V oblasti Dítě a společnost dochází prostřednictvím tanečních činností k naplňování těchto vzdělávacích cílů: 

Poznávání pravidel ve společenském soužití, porozumění neverbální komunikaci, rozvoj spolupráce, sounáležitosti a poznávání kulturně společenských návyků.

V oblasti Dítě a ten druhý dochází prostřednictvím tanečních činností k naplňování těchto vzdělávacích cílů: 

Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.), rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, rozvoj kooperativních dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.