Co je to tanečně pohybová terapie?

Tanečně pohybová terapie (TPT)  je psychoterapeutické užití pohybu a tance k podpoře emocionální, sociální, kognitivní a fyzické integrace jednotlivce. Taneční terapeut cíleně a kreativně využívá specifické metody a principy TPT a to v kontextu aktuálních potřeb klienta a aktuálně probíhajícího procesu. 

Tanec a pohyb v TPT zahrnuje všechny pohybové akce klienta, které odrážejí jeho aktuální prožívání a jeho zkušenost s vnějším světem. TPT využívá komunikační, symbolický a expresivní potenciál tance a pohybu.  TPT nabízí bezpečný a neposuzující prostor, ve kterém je možné pomocí symbolů a metafor vyjádřit i jinak obtížně přístupné emoce, případně zpřístupnit obsahy nevědomí. Součástí TPT bývá i verbalizace, tedy slovní vyjádření a racionální uchopení prožitku (s klienty, kteří jsou schopní verbálně komunikovat).

Estetická složka tance ustupuje při jeho terapeutickém užití do pozadí. Taneční terapeut neučí klienta určité pohyby či „kroky“. Nepoužívá ani určité pohyby k záměrnému vyvolání emoce. Pohyb je v TPT prostředkem pro navazování terapeutického vztahu a vyjadřování vnitřního prožívání.

TPT může mít formu individuální nebo skupinovou.