Tanečně pohybová terapie je vhodnou terapeutickou metodou pro děti s jakýmkoliv typem zdravotního postižení nebo znevýhodnění.

Cílem tanečně pohybové terapie s dětmi s handicapem je podpora jejich psychosociálního vývoje a emočního zdraví. Pomocí spontánního i cíleného pohybu působíme na tělesné a duševní uvolnění, rozvoj sociálních vztahů, posilování sebedůvěry a samostatnosti. 

Využíváme terapeutický potenciál pohybu, tance a hry. Smyslem tanečně pohybové terapie není děti naučit konkrétní pohybové a taneční dovednosti, ale dát jim prostor pro pohybovou zkušenost a svobodné sebevyjádření. Zaměřujeme se na proces, ne na výsledek a vycházíme z individuálních možnosti dětí a jejich aktuálních potřeb.

Tanec, pohyb a hru cíleně používáme jako prostředky pro:

 • neverbální komunikaci (díky tomu se mohou zapojit i děti s omezenými možnostmi verbální komunikace a děti s výrazně sníženou mobilitou)
 • navázání vztahu
 • učení a trénink dovedností
 • spontánní sebevyjádření
 • fyzické a duševní uvolnění
 • prožitek –  radost z tance a pohybu, vnímání těla 

Tanečně pohybová terapie je vhodná například u těchto projevů a potíží:

 • narušený nebo zpožděný tělesný, pohybový či mentální vývoj
 • imobilita nebo snížená možnost pohybu
 • poruchy smyslového vnímání
 • poruchy vývoje řeči, vady řeči
 • potíže se soustředěním
 • neklidné, impulsivní chování
 • emoční nestabilita – rychlé střídání nálad, plačtivost, vznětlivost
 • problémy s vyjadřováním emocí a porozuměním emocí druhých lidí
 • potíže s rovnováhou, pohybovou koordinací
 • potíže s prostorovou a pravolevou orientací
 • snížená schopnost vnímání těla, sebekontroly a regulace napětí v těle
 • potíže s učením, psaním, čtením
 • hypersenzitivita nebo snížená citlivost
 • snížená schopnost adaptace
 • potíže při sociální interakci a při navazování sociálních vztahů
 • snížená sebedůvěra, pocity nejistoty, méněcennosti, neschopnost se prosadit

Jak probíhá terapeutické setkání?

Předpokladem pro úspěšnou terapii je navázání terapeutického vztahu, vybudování důvěry a pocitu bezpečí dítěte. K tomu, aby mohlo dojít k terapeutickému procesu a dosažení cílů terapie, je potřebná dlouhodobá spolupráce. Především zpočátku má terapie spíše nedirektivní podobu. Terapeutka začíná naladěním na fyzický a emocionální stav dítěte a následuje jeho iniciativu pomocí „tanečně pohybového dialogu“. Konkrétní terapeutický plán vytváří terapeutka v úzké spolupráci s rodičem (opatrovníkem) dítěte.

Před navázáním dlouhodobé spolupráce si s Vámi domluvíme „seznamovací lekci“ (dítě + rodič) a vstupní rozhovor (pouze rodič). Zájemce prosíme o vyplnění krátkého dotazníku (viz DOTAZNÍK DĚTI níže).

Délka terapeutického setkání je volitelná (30 min/45 min) a odvíjí se od možností dítěte. Doporučený interval pro terapii je 1x týdně, případně 1x 14 dní.

Terapie se koná v prostorách SVČ Lužánky (taneční sál v 1. patře) v budově na Solniční ul. č. 12, Brno.

Ceník individuální terapie

500Kč/ 30 min

750Kč/ 45 min

Terapii je možné hradit z individuálních nadačních příspěvků. S jejich vyřízením Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás prosím na emailu: tanec@protyboty.cz nebo telefonu 739 472 387.


Individuální terapie za dotovanou cenu


Chci své dítě přihlásit

Tanečně pohybové terapeutky

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pořádaného Asociací tanečně pohybové terapie ČR (TANTER). Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje pod pravidelnou supervizí zkušených profesionálů a řídí se etickým kodexem asociace TANTER.