Tanečně pohybová terapie je vhodnou terapeutickou metodou pro děti s jakýmkoliv typem zdravotního postižení nebo znevýhodnění.

Cílem tanečně pohybové terapie s dětmi s handicapem je podpora jejich psychosociálního vývoje a emočního zdraví. Pomocí spontánního i cíleného pohybu působíme na tělesné a duševní uvolnění, rozvoj sociálních vztahů, posilování sebedůvěry a samostatnosti. 

Využíváme terapeutický potenciál pohybu, tance a hry. Smyslem tanečně pohybové terapie není děti naučit konkrétní pohybové a taneční dovednosti, ale dát jim prostor pro pohybovou zkušenost a svobodné sebevyjádření. Zaměřujeme se na proces, ne na výsledek a vycházíme z individuálních možnosti dětí a jejich aktuálních potřeb.

Tanec, pohyb a hru cíleně používáme jako prostředky pro:

 • neverbální komunikaci s dětmi (díky tomu se mohou zapojit i děti s omezenými možnostmi verbální komunikace a děti s výrazně sníženou mobilitou)
 • navázání vztahu s dětmi 
 • učení a trénink dovedností
 • spontánní sebevyjádření
 • fyzické a duševní uvolnění
 • prožitek –  radost z tance a pohybu, vnímání těla 

Tanečně pohybová terapie je vhodná například u těchto projevů a potíží:

 • narušený nebo zpožděný tělesný, pohybový či mentální vývoj
 • imobilita nebo snížená možnost pohybu
 • poruchy smyslového vnímání
 • poruchy vývoje řeči, vady řeči
 • potíže se soustředěním
 • neklidné, impulsivní chování
 • emoční nestabilita – rychlé střídání nálad, plačtivost, vznětlivost
 • problémy s vyjadřováním emocí a porozuměním emocí druhých lidí
 • potíže s rovnováhou, pohybovou koordinací
 • potíže s prostorovou a pravolevou orientací
 • snížená schopnost vnímání těla, sebekontroly a regulace napětí v těle
 • potíže s učením, psaním, čtením
 • hypersenzitivita nebo snížená citlivost
 • snížená schopnost adaptace
 • potíže při sociální interakci a při navazování sociálních vztahů
 • snížená sebedůvěra, pocity nejistoty, méněcennosti, neschopnost se prosadit

Jak probíhá terapeutické setkání?

Terapeutické setkání může mít formu individuální nebo skupinovou. Náplň a průběh setkání se vždy odvíjí od možností a aktuálních potřeb dítěte/skupiny dětí.

Individuální terapie

Délka setkání: 35-45 min

Cena 1 setkání: 700 Kč

Zájemci prosím kontaktujte nás na emailu: tanec@protyboty.cz nebo telefonu: 739 472 387 (terapeutka Jitka Mozorová)


Individuální terapie za dotovanou cenu


Chci své dítě přihlásit do individuální terapie

Skupinová terapie

Skupinovou terapii můžeme realizovat přímo ve vaší organizaci/instituci. Na podrobnostech se s Vámi rádi domluvíme telefonicky.

Délka setkání: 35-50 min

Cena 1 setkání: 1500-2500 Kč

Zájemci prosím kontaktujte nás na emailu: tanec@protyboty.cz nebo telefonu: 739 472 387 (terapeutka Jitka Mozorová)

Tanečně pohybové terapeutky

Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pořádaného Asociací tanečně pohybové terapie ČR (TANTER). Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje pod pravidelnou supervizí zkušených profesionálů a řídí se etickým kodexem asociace TANTER.

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pořádaného Asociací tanečně pohybové terapie ČR (TANTER). Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje pod pravidelnou supervizí zkušených profesionálů a řídí se etickým kodexem asociace TANTER.